Thông tin

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Khuc_thuy_du_tuan_ngoc.mp3 Canh_chim_co_don_thai_hoa__320_lyrics_4.mp3 Mot_Coi_Di_Ve__Hong_Nhung___320_lyrics.mp3 Uan_mua_xuan_uyen_bong_chuyen.swf EmoiHN_PHO.swf Ngay_tet_que_em.swf Chuc_2013_Quang_loan.swf Chucmungnammoi2013_ngayxuanlongphuongxumvay.swf Happy_new_year.swf Cmnammoi2013.swf Violet2.swf P1011476.jpg P1011500.jpg P1011556.jpg Bannertet2013.swf 13561201991537592333.gif Silent_Night.swf Trangtrithongnoeltrochoithoitrangnet8846811.jpg HowtocreatedragansdropaNoelTreeinFlashCS3.png Flash_thiep_Noel1.swf

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với Website của Nguyễn Kỳ Anh Vũ.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
  Gốc > Bài viết > GIÁO VIÊN CẦN BIẾT > Văn bản > Luật-NĐ-TT-QĐ-Điều lệ-Qui chế >

  LUẬT GIÁO DỤC


  QUỐC HỘI
  NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Khoá X, kỳ họp thứ 4
  (từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11 năm 1998)

  LUẬT GIÁO DỤC

    Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của nhà nước và của toàn dân.
    Để phát triển sự nghiệp giáo dục, tăng cường hiệu lực quản lý của nhà nước về giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh;
    Căn cứ vào hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;
    Luật này quy định về tổ chức và hoạt động giáo dục. 
  Luật Giáo dục - Phần 1 
   
  CHƯƠNG I 
  NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh của Luật Giáo dục 
  Luật giáo dục quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; nhà trường, cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân, của cơ quan hành chính nhà nước, của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, của lực lượng vũ trang nhân dân; tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục 
  Điều 2. Mục tiêu giáo dục 
  Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thức và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
  Điều 3. Tính chất, nguyên lý giáo dục. 
  1. Nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng. 
  2. hoạt động giáo dục phải được thực hiện theo nguyên lý học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. 
  Điều 4. Yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục  
  1. Nội dung giáo dục phải đảm bảo tính cơ bản, toàn diện, thiết thực, hiện đại và có hệ thống; coi trọng giáo dục tư tưởng và ý thức công dân; bảo tồn và phát huy truyền thống tốt đẹp, bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; phù hợp với sự phát triển về tâm sinh lý lứa tuổi của người học. 
  2. Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học; bồi dưỡng năng lực tự học, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên. 
  3. Nội dung, phương pháp giáo dục phải được thể hiện thành chương trình giáo dục; chương trình giáo dục phải được cụ thể hóa thành sách giáo khoa, giáo trình. Chương trình giáo dục, sách giáo khoa, giáo trình phải phù hợp với mục tiêu giáo dục của từng bậc học, cấp học và từng trình độ đào tạo, bảo đảm tính ổn định và tính thống nhất. 
  Điều 5. Ngôn ngữ dùng trong nhà trường 
  1. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức dùng trong nhà trường 
  2. Nhà nước tạo điều kiện để người dân tộc thiểu số được học tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình. Việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số được thực hiện theo quy định của Chính phủ. 
  Điều 6. Hệ thống giáo dục quốc dân
    Hệ thống giáo dục quốc dân gồm: 
  1. Giáo dục mầm non có nhà trẻ và mẫu giáo; 
  2. Giáo dục phổ thông có hai bậc học là bậc tiểu học và bậc trung học có hai cấp học là cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông; 
  3. Giáo dục nghề nghiệp có trung học chuyên nghiệp và dạy nghề; 
  4. Giáo dục đại học đào tạo hai trình độ là trình độ cao đẳng và trình độ đại học; giáo dục sau đại học đào tạo hai trình độ là trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ. 
  Phương thức giáo dục gồm giáo dục chính quy và giáo dục không chính quy. 
  Điều 7. Văn bằng, chứng chỉ 
  1. Văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân được cấp cho người học sau khi tốt nghiệp bậc học, cấp học hoặc trình độ đào tạo theo quy định của Luật này. 
  Văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân gồm bằng tốt nghiệp tiểu học, bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp đào tạo nghề, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ. 
  2. Chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được cấp cho người học để xác nhận kết quả học tập sau khi được đào tạo hoặc bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp 
  Điều 8. Phát triển giáo dục 
  Phát triển giáo dục phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, tiến bộ khoa học-công nghệ, củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu vùng miền; mở rộng quy mô trên cơ sở bảo đảm chất lượng và hiệu quả; kết hợp giữa đào tạo và sử dụng.
  Điều 9. Quyền và nghĩa vụ học tập của công dân 
  Học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân. 
  Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội hoặc hoàn cảnh kinh tế đều bình đẳng về cơ hội học tập. 
  Nhà nước thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, tạo điều kiện để ai cũng được học hành. Nhà nước và cộng đồng giúp đỡ để người nghèo được học tập, bảo đảm điều kiện để những người học giỏi phát triển tài năng. 
  Nhà nước ưu tiên, tạo điều kiện cho con em dân tộc thiểu số, con em gia đình ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, đối tượng hưởng chính sách ưu đãi, người tàn tật và đối tượng hưởng chính sách xã hội khác thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập của mình. 
  Điều 10. Phổ cập giáo dục 
  1. Nhà nước quyết định kế hoạch và trình độ giáo dục phổ cập, có chính sách bảo đảm các điều kiện để thực hiện phổ cập giáo dục trong cả nước. 
  2. Mọi công dân trong độ tuổi quy định có nghĩa vụ học tập để đạt trình độ giáo dục phổ cập. 
  3. Gia đình có trách nhiệm tạo điều kiện cho các thành viên trong độ tuổi quy định của gia đình mình được học tập để đạt trình độ giáo dục phổ cập. 
  Điều 11. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục 
  Mọi tổ chức, gia đình và công dân đều có trách nhiệm chăm lo sự nghiệp giáo dục, xây dụng phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh, phối hợp với nhà trường thực hiện mục tiêu giáo dục. 
  Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong phát triển sự nghiệp giáo dục; thực hiện đa dạng hóa các loại hình nhà trường và các hình thức giáo dục; khuyến khích, huy động và tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục. 
  Điều 12. Đầu tư cho giáo dục  
  Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển 
  Nhà nước ưu tiên đầu tư và khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư cho giáo dục 
  Ngân sách nhà nước phải giữ vai trò chủ yếu trong tổng nguồn lực đầu tư cho giáo dục. 
  Điều 13. Quản lý nhà nước về giáo dục  
  Nhà nước thống nhất quản lý hệ thống giáo dục quốc dân về mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục, tiêu chuẩn nhà giáo, quy chế thi cử và hệ thống văn bằng. 
  Điều 14. Vai trò của nhà giáo 
  Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục. 
  Nhà giáo phải không ngừng học tập, rèn luyện nêu gương tốt cho người học. 
  Nhà nước tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo; có chính sách bảo đảm các điều kiện cần thiết về vật chất và tinh thần để nhà giáo thực hiện nhiệm vụ của mình; giữ gìn và phát huy truyền thống quý trong nhà giáo, tôn vinh nghề dạy học. 
  Điều 15. Nghiên cứu khoa học 
  1. Nhà nước tạo điều kiện cho nhà trường tổ chức nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến khoa học, công nghệ; kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và phục vụ xã hội, từng bước thực hiện vai trò trung tâm văn hóa, khoa học, công nghệ của địa phương hoặc của cả nước. 
  2. Trường cao đẳng, trường đại học, viện nghiên cứu khoa học, cơ sở sản xuất có trách nhiệm phối hợp trong việc đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. 
  3. Nhà nước có chính sách ưu tiên phát triển nghiên cứu, ứng dụng và phổ biến khoa học giáo dục. Các chủ trương, chính sách về giáo dục phải được xây dựng trên cơ sở kết quả nghiên cứu khoa học giáo dục, phù hợp với thực tiễn Việt Nam. 
  Điều 16. Không truyền bá tôn giáo trong các trường, cơ sở giáo dục khác 
  Không truyền bá tôn giáo, tiến hành các nghi thức tôn giáo trong các trường, cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân, của cơ quan hành chính nhà nước, của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, của lực lượng vũ trang nhân dân. 
  Điều 17. Cấm lợi dụng các hoạt động giáo dục 
  Cấm lợi dụng các hoạt động giáo dục để xuyên tạc chủ chương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, phá hoại thuần phong mỹ tục, truyền bá mê tín, hủ tục, lôi kéo người học váo các tệ nạn xã hội. 
  Cấm mọi hành vi thương mại hóa hoạt động giáo dục. 
  Luật Giáo dục - Phần 2
  CHƯƠNG II 
  HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN
  Mục 1
  GIÁO DỤC MẦM NON
  Điều 18. Giáo dục mầm non 
  Giáo dục mầm non thực hiện việc bồi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi.
  Điều 19. Mục tiêu của giáo dục mầm non 
  Mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp một.
  Điều 20. Yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục mầm non 
  1. Nội dung giáo dục mầm non phải bảo đảm hài hòa giữa nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục, phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý của trẻ em; giúp trẻ em phát triển cơ thể cân đối, khỏe mạnh, nhanh nhẹn; biết kính trọng, yêu mến, lễ phép với ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo và người trên; yêu kính anh, chị, em, bạn bè, thật thà, mạnh dạn, hồn nhiên, yêu thích cái đẹp; ham hiểu biết, thích đi học.
  2. Phương pháp chủ yếu trong giáo dục mầm non là thông qua việc tổ chức các hoạt động vui chơi để giúp trẻ em phát triển toàn diện; chú trọng việc nêu gương, động viên, khích lệ.
  Điều 21. Cơ sở giáo dục mầm non
  Cơ sở giáo dục mầm non gồm:
  1. Nhà trẻ, nhóm trẻ nhận trẻ từ ba tháng tuổi đến ba tuổi;
  2. Trường, lớp mẫu giáo nhận trẻ em từ ba tuổi đến sáu tuổi;
  3. Trường mầm non là cơ sở giáo dục kết hợp nhà trẻ và trường mẫu giáo, nhận trẻ từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi.
  Mục 2
  GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 
  Điều 22. Giáo dục phổ thông 
  Giáo dục phổ thông gồm: 
  1. Giáo dục tiểu học bậc học bắt buộc đối với mọi trẻ em từ sáu đến mười bốn tuổi; được thực hiện trong năm năm học, từ lớp một đến lớp năm. Tuổi của học sinh vào học lớp một là sáu tuổi; 
  2. Giáo dục trung học cơ sở được thực hiện trong bốn năm học, từ lớp sáu đến lớp chín. Học sinh vào học lớp sáu phải có bằng tổt nghiệp tiểu học, có tuổi là mười một tuổi; 
  3. Giáo dục trung học phổ thông được thực hiện trong ba năm học, từ lớp sáu đến lớp mười hai. Học sinh vào học lớp mười phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, có tuổi là mười lăm tuổi. 
  Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định những trường hợp có thể bắt đầu học ở tuổi cao hơn tuổi quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều này. 
  Điều 23. Mục tiêu của giáo dục phổ thông 
  Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 
  Giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng có bản để học sinh tiếp tục học trung học cơ sở. 
  Giáo dục trung học cơ sở nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục tiểu học; có trình độ học vấn phổ thông cơ sở và những hiểu biết ban đầu về kỹ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp. học nghề đi vào cuộc sống lao động. 
  Giáo dục trung học phổ thông nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục trung học cơ sở, hoàn thiện học vấn phổ thông và những hiểu biết thông thường về kỹ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động. 
  Điều 24. Yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục phổ thông 
  1. Nội dung giáo dục phổ thông phải bảo đảm tính phổ thông, cơ bản, toàn diện, hướng nghiệp và hệ thống; gắn với thực tiễn cuộc sống, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh, đáp ứng mục tiêu giáo dục ở mỗi bậc học, cấp học. 
  Giáo dục tiểu học phải bảo đảm cho học sinh có hiểu biết đơn giản, cần thiết về tự nhiên, xã hội và con người; có kỹ năng cơ bản về nghe, đọc, nói, viết và tính toán; có thói quen rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh; có hiểu biết ban đầu về hát, múa, âm nhạc, mỹ thuật. 
  Giáo dục trung học cơ sở phải củng cố, phát triển những nội dung đã học ở tiểu học, bảo đảm cho học sinh có những hiểu biết phổ thông cơ bản về tiếng Việt, toán, lịch sử dân tộc; kiến thức khác về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, pháp luật, tin học, ngoại ngữ; có những hiểu biết cần thiết tối thiểu về kỹ thuật và hướng nghiệp. 
  Giáo dục trung học phổ thông phải củng cố, phát triển những nội dung đã học ở trung học cơ sở, hoàn thành nội dung giáo dục phổ thông. Ngoài nội dung chủ yểu nhằm bảo đảm chuẩn kiến thức phổ thông, cơ bản, toàn diện và hướng nghiệp cho mọi học sinh còn có nội dung nâng cao ở một số môn học để phát triển năng lực, đáp ứng nguyện vọng của học sinh. 
  2. Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh. 
  3. Nội dung, phương pháp giáo dục phổ thông được thể hiện thành chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định ban hành. 
  Điều 25. Sách giáo khoa 
  1. Sách giáo khoa phải thể hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục, cụ thể hóa nội dung, phương pháp giáo dục quy định trong chương trình giáo dục của từng bậc học, cấp học, lớp học. 
  2. Sách giáo khoa do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn và duyệt trên cơ sở thẩm định của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa để sử dụng chính thức, thống nhất, ổn định trong giảng dạy, học tập ở nhà trường và các cơ sở giáo dục khác. 
  3. Nhà nước quản lý việc xuất bản, in và phát hành sách giáo khoa. 
  Điều 26. Cơ sở giáo dục phổ thông 
  Cơ sở giáo dục phổ thông gồm: 
  1. Trường tiểu học; 
  2. trường trung học cơ sở; 
  3. Trường trung học phổ thông; 
  4. Trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp.
  Điều 27. Văn bằng giáo dục phổ thông 
  1. Học sinh học hết chương trình tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông có đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được dự thi và nếu đạt yêu cầu thì được cấp bằng tốt nghiệp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.  
  2. Trưởng phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) cấp bằng tổt nghiệp tiểu học. 
  Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.
  Mục 3
  GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
  Điều 28. Giáo dục nghề nghiệp 
  1. Trung học chuyên nghiệp được thực hiện từ ba đến bốn năm học đối với người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, từ một đến hai năm học đối với người có bằng tổt nghiệp trung học phổ thông; 
  2. Dạy nghề dành cho người có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học; được thực hiện dưới một năm đối với các chương trình dạy nghề ngắn hạn, từ một đến ba năm đối với các chương trình dạy nghề dài hạn. 
  Điều 29. Mục tiêu của giáo dục chuyên nghiệp 
  Mục tiêu của giáo dục nghề nghiệp là đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ năng nghệ nghiệp ở các trình độ khác nhau, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. 
  Giáo dục trung học chuyên nghiệp nhằm đào tạo kỹ thuật viên, nhân viên nghiệp vụ có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp ở trình độ trung cấp. 
  Dạy nghề nhằm đào tạo người lao động có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp phổ thông, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ. 
  Điều 30. Yêu cầu về nội dung phương pháp giáo dục nghề nghiệp 
  1. Nội dung giáo dục nghề nghiệp phải tập trung vào đào tạo năng lực nghề nghiệp, coi trọng giáo dục đào tạo, rèn luyện sức khỏe, nâng cao trình độ học vấn theo yêu cầu đào tạo. 
  2. Phương pháp giáo dục nghề nghiệp phải kết hợp với giảng dạy lý thuyết với rèn luyện kỹ năng thực hành, bảo đảm sau khi tốt nghiệp người học có khả năng hành nghề. 
  3. Nội dung, phương pháp giáo dục nghề nghiệp phải được thể hiện thành chương trình giáo dục 
  Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các Bộ chuyên ngành quy định chương trình khung về giáo dục trung học chuyên nghiệp gồm cơ cấu, nội dung, số môn học, thời lượng các môn học, tỷ lệ thời gian giữa lý thuyết và thực hành, thực tập đối với từng ngành, nghề đào tạo. Căn cứ vào chương trình khung, trường trung học chuyên nghiệp xác định chương trình giáo dục của trường mình. 
  Cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề quy định về nguyên tắc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình dạy nghề. 
  Điều 31. Giáo trình trung học chuyên nghiệp, giáo trình dạy nghề dài hạn 
  1. Giáo trình trung học chuyên nghiệp, giáo trình dạy nghề dài hạn phải thể hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục, cụ thể hóa nội dung, phương pháp giáo dục, quy định trong chương trình giáo dục trung học chuyên nghiệp, chường trình dạy nghề dài hạn. 
  2. giáo trình trung học chuyên nghiệp, giáo trình dạy nghề dài hạn do Hiệu trưởng nhà trường tổ chức biên soạn và duyệt trên cơ sở thẩm định của hội đồng thẩm định giáo trình do Hiệu trưởng thành lập để sử dụng làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức trong nhà trường. 
  Điều 32. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
  1. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp gồm: 
  a) Trường trung học chuyên nghiệp; 
  b) Trường dạy nghề, trung tâm dạy nghề, lớp dạy nghề (sau đây gọi chung là cơ sở dạy nghề). 
  2. Cơ sở dạy nghề có thể được tổ chức độc lập hoặc gắn với cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, cơ sở giáo dục khác. 
  Điều 33. Văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp 
  1. Học sinh học hết chương trình trung học chuyên nghiệp, chương trình dạy nghề dài hạn, có đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được dự thi và nếu đạt yêu cầu thì được cấp bằng tốt nghiệp. 
  Học sinh học hết chương trình dạy nghề ngắn hạn, chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ nghề tại các trường trung học chuyên nghiệp, có đủ điều kiện theo quy định được dự kiểm tra để lấy chứng chỉ. 
  2. Hiệu trưởng trường trung học chuyên nghiệp cấp bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp đào tạo nghề, chứng chỉ nghề. 
  Hiệu trưởng trường dạy nghề cấp bằng tốt nghiệp đào tạo nghề, chứng chỉ nghề; Giám đốc trung tâm dạy nghề cấp chứng chỉ nghề.
  Mục 4
  GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC
  Điều 34. Giáo dục đại học và sau đại học 
  Giáo dục đại học và sau đại học gồm: 
  1. Giáo dục đại học đào tạo trình độ cao đẳng và trình độ đại học: 
  a) Đào tạo trình độ cao đẳng được thực hiện trong ba năm học đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp; 
  b) Đào tạo trình độ đại học được thực hiện từ bốn đến sáu năm học tùy theo ngành nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tổt nghiệp trung học chuyên nghiệp; từ một đến hai năm học đối với người có bằng tốt nghiệp cao đẳng cùng chuyên ngành. 
  2. Giáo dục sau đại học đào tạo trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ: 
  a) Đào tạo trình độ thạc sĩ được thực hiện trong hai năm đối với người có bằng tốt nghiệp đại học. 
  b) Đào tạo trình độ tiến sĩ được thực hiện trong bốn năm đối với người có bằng tốt nghiệp đại học, từ hai đến ba năm đối với người có bằng thạc sĩ. Trong trường hợp đặc biệt, thòi gian đào tạo trình độ tiến sĩ có thể được kéo dài theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
  c) Chính phủ quy định cụ thể việc đào tạo sau đại học ở một số ngành nghề môn đặc biệt. 
  Điều 35. Mục tiêu của giáo dục đại học và sau đại học 
  Mục tiêu của giáo dục đại học và sau đại học là đào tạo con người có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
  Đào tạo trình độ cao đẳng giúp sinh viên có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành cơ bản về một ngành nghề , có khả năng giải quyết những vấn đề thông thường thuộc chuyên ngành được đào tạo. 
  Đào tạo trình độ đại học giúp sinh viên có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành cơ bản về một ngành nghề , có khả năng giải quyết những vấn đề thông thường thuộc chuyên ngành được đào tạo. 
  Đào tạo trình độ thạc sĩ giúp học viên có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành cơ bản về một ngành nghề , có khả năng giải quyết những vấn đề thông thường thuộc chuyên ngành được đào tạo. 
  Đào tạo trình độ tiến sĩ giúp nghiên cứu sinh có trình độ cao về lý thuyết và thực hành, có năng lực nghiên cứu độc lập, sáng tạo, giải quyết những vấn đề khoa học-công nghệ và hướng dẫn hoạt động chuyên môn. 
  Điều 36. Yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục đại học và sau đại học 
  Yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục đại học và sau đại học được quy định như sau: 
  1. Đối với giáo dục đại học: 
  a) Nội dung giáo dục đại học phải có tính hiện đại và phát triển, bảo đảm cơ cấu hợp lý giữa kiến thức khoa học cơ bản với kiến thức chuyên ngành và các bộ môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kế thừa và phát huy truyền thống tôt đẹp, bản sắc văn hóa dân tộc, tương ứng với trình độ chung của khu vực và trên thế giới. 
  Đào tạo trình độ cao đẳng phải bảo đảm cho sinh viên có những kiến thức khoa học cơ bản và chuyên ngành cần thiết; chú trọng rèn luyện kỹ năng cơ bản và năng lực thực hiện công tác chuyên môn. 
  Đào tạo trình độ đại học phải bảo đảm cho sinh viên có những kiến thức khoa học cơ bản và chuyên ngành tương đối hoàn chỉnh; có phương pháp làm việc khoa học; có năng lực vận dụng lý thuyết vào công tác chuyên môn. 
  b) Phương pháp giáo dục đại học phải coi trọng việc bồi dưỡng năng lực tự học, tự nghiên cứu, tạo điều kiện cho người học phát triển tư duy sáng tạo, rèn luyện kỹ năng thực hành, tham gia nghiên cứu, thực nghiệm, ứng dụng. 
  c) Nội dung, phương pháp giáo dục đại học được thể hiện thành chương trình giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chương trình chung gồm cơ cấu nội dung các môn học, thời gian đào tạo, tỷ lệ phân bổ thời gian đào tạo giữa các môn học cơ bản và chuyên ngành; giữa lý thuyết với thực hành, thực tập. Căn cứ vào chương trình khung, trường cao đẳng, trường đại học xác định chương trình giáo dục của trường mình. 
  2. Đối với giáo dục sau đại học: 
  a) Nội dung giáo dục sau đại học phải giúp cho người học phát triển và hoàn thiện kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức chuyên ngành, các bộ môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; phát huy năng lực sáng tạo, phát triển và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo; có khả năng đóng góp vào sự phát triển khoa học, công nghệ, kinh tế-xã hội của đất nước. 
  Đào tạo trình độ thạc sĩ bảo đảm cho học viên được bổ sung và nâng cao những kiến thức đã học ở trình độ đại học; tăng cường kiến thức liên ngành; có đủ năng lực thực hiện công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học trong chuyên ngành của mình. 
  Đào tạo trình độ tiến sĩ phải bảo đảm cho nghiên cứu sinh nâng cao và hoàn chỉnh kiến thức cơ bản; có hiểu biết sâu về kiến thức chuyên ngành; có đủ năng lực tiến hành độc lập công tác nghiên cứu khoa học và sáng tạo trong công tác chuyên môn. 
  b) Phương pháp đào tạo thạc sĩ được thực hiện bằng cách phối hợp các hình thức học tập trên lớp với tự học, tự nghiên cứu; coi trọng việc phát huy năng lực thực hành, năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề chuyên môn. 
  Phương pháp đào tạo tiến sĩ được thực hiện chủ yếu bằng tự học, tự nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của nhà giáo, nhà khoa học; coi trọng rèn luyện thói quen nghiên cứu khoa học, phát triển tư duy sáng tạo trong phát hiện, giải quyết những vấn đề chuyên môn. 
  c) Nội dung, phương pháp giáo dục các môn học, chuyên đề luận văn, luận án theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
  Điều 37. Giáo trình cao đẳng, giáo trình đại học 
  1. Giáo trình cao đẳng, giáo trình đại học phải thể hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục, cụ thể hóa nội dung, phương pháp giáo dục quy định trong chương trình đào tạo của trường cao đẳng, trường đại học. 
  2. Nhà nước có chính sách bảo đảm để các trường cao đẳng, trường đại học có đủ giáo trình chủ yếu. 
  3. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổ chức biên soạn và duyệt các giáo trình sử dụng chung cho các trường cao đẳng, trường đại học. Giáo trình cao đẳng, giáo trình đại học theo chuyên ngành của từng trường do Hiệu trưởng trường cao đẳng, trường đại học tổ chức biên soạn và duyệt trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định giáo trình do Hiệu trưởng thành lập để sử dụng làm tài liệ giảng dạy, học tập chính thức trong nhà trường. 
  Điều 38. Cơ sở giáo dục đại học và sau đại học 
  1. Cơ sở giáo dục đại học và sau đại học gồm: 
  a) Trường cao đẳng đào tạo trình độ cao đẳng; 
  b) Trường đại học đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ khi được Thủ tướng Chính phủ giao; 
  c) Viện nghiên cứu khoa học đào tạo trình độ tiến sĩ, phối hợp với trường đại học đào tạo trình độ thạc sĩ khi được Thủ tướng Chính phủ giao. 
  2. Mô hình tổ chức cụ thể của các loại trường đại học Chính phủ quy định.
  Điều 39. Văn bằng giáo dục đại học và sau đại học 
  1. Sinh viên học hết chương trình cao đẳng, có đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được dự thi và nếu đạt yêu cầu thì được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng. 
  Sinh viên học hết chương trình đại học, có đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được dự thi hoặc bảo vệ đồ án, khoa luận tôt nghiệp và nếu đạt yêu cầu thì được cấp bằng tốt nghiệp đại học. 
  Bằng tốt nghiệp đại học của ngành kỹ thuật được gọi là bằng kỹ sư, của ngành kiến trúc là bằng kiến trúc sư, của ngành y tế là bằng bác sĩ, bằng dược sĩ, của các ngành khoa học cơ bản, sư phạm, luật, kinh tế là bằng cử nhân; đối với các ngành còn lại là bằng tốt nghiệp đại học. 
  2. Học viên hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ, có đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được bảo vệ luận văn và nếu đạt yêu cầu thì được cấp bằng thạc sĩ.
  Nghiên cứu sinh hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ, có đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được bảo vệ luận án và nếu đạt yêu cầu thì được cấp bằng tiến sĩ. 
  3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp bằng tiến sĩ. 
  Đối với bằng thạc sĩ, bằng tốt nghiệp đại học, bằng tốt nghiệp cao đẳng, nhà trường được phép đào tạo ở trình độ nào thì Hiệu trưởng cấp bằng ở trình độ ấy. 
  4. Chính phủ quy định văn bằng tốt nghiệp sau đại học của một số ngành chuyên môn đặc biệt.
  Mục 5
  PHƯƠNG THỨC GIÁO DỤC KHÔNG CHÍNH QUI
  Điều 40. Giáo dục không chính quy 
  Giáo dục không chính quy là phương thức giáo dục giúp mọi người vừa làm vừa học, học liên tục, suốt đời nhằm hoàn thiện nhân cách, mở rộng hiểu biết, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ để cải thiện chất lượng cuộc sống, tìm việc làm và thích nghi với đời sống xã hội. 
  Điều 41. Yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục không chính quy 
  1. Nội dung giáo dục không chính quy được thể hiện trong các chương trình sau đây: 
  a) Chương trình xóa nạn mù chữ và giáo tiếp sau khi biết chữ; 
  b) Chương trình đào tạo bổ sung, tu nghiệp định kỳ, bồi dưỡng nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức, kỹ năng; 
  c) Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học; 
  d) Chương trình giáo dục để lấy văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân theo hình thức vừa học vừa làm, học từ xa, tự học có hướng dẫn. 
  2. Nội dung giáo dục của các chương trình quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải bảo đảm tính thiết thực, giúp người học nâng cao khả năng lao động, sản xuất, công tác và chất lượng cuộc sống. 
  Nội dung giáo dục của chương trình giáo dục quy định tại điểm d khoản 1 Điều này phải được thực hiện theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
  3. Phương pháp giáo dục không chính quy phải phát huy vai trò chủ động, khai thác kinh nghiệm của người học, coi trọng việc bồi dưỡng năng lực tự học. 
  Điều 42. Cơ sở giáo dục không chính quy 
  1. Cơ sở giáo dục không chính quy gồm: 
  a) Trung tâm giáo dục thường xuyên; 
  b) Giáo dục không chính quy còn được thực hiện tại trường phổ thông , trường trung học chuyên nghiệp, cơ sở dạy nghề, trường cao đẳng, trường đại học và thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng. 
  Cơ sở giáo dục không chính quy thực hiện các chương trình giáo dục theo phương thức giáo dục không chính quy phải bảo đảm nhiệm vụ đào tạo của mình; chỉ thực hiện đối với chương trình giáo dục quy định tại điểm d khoản 1 Điều 41 của Luật này khi các chương trình đó đang được thực hiện ở hệ chính quy và được cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục có thẩm quyền cho phép. 
  2. Trung tâm giáo dục thường xuyên không thực hiện các chương trình giáo dục để lấy bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học. 
  Điều 43. Văn bằng, chứng chỉ giáo dục không chính quy 
  1. Học viên theo học chương trình giáo dục quy định tại điểm d khoản 1 Điều 41 của Luật này được dự thi để lấy bằng tốt nghiệp nếu có đủ các điều kiện sau đây: 
  a) Đăng ký tại một cơ sở giáo dục có thẩm quyền đào tạo ở bậc học, cấp học, trình độ tương ứng; 
  b) Học hết chương trình, thực hiện đủ các yêu cầu về kiểm tra kết quả học tập và được cơ sở giáo dục nơi đăng ký xác nhận đủ điều kiện dự thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
  2. Học viên học hết các chương trình giáo dục quy định các điểm a, b và c khoản 1 Điều 41 của Luật này, nếu có đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được dự kiểm tra; nếu đạt yêu cầu thì được cấp chứng chỉ giáo dục không chính quy. 
  3. Học viên học hết chương trình giáo dục quy định tại điểm d khoản 1 Điều 41 của Luật này, nếu có đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được dự thi; nếu đạt yêu cầu thì được cấp văn bằng tốt nghiệp theo phương thức giáo dục không chính quy, trên văn bằng có ghi hình thức học tập; nếu có đủ điều kiện thì được cấp bằng tốt nghiệp của hệ chính quy. 
  4. Thẩm quyền cấp văn bằng giáo dục không chính quy được quy định như thẩm quyền cấp văn bằng giáo dục chính quy. 
  5. Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên cấp chứng chỉ giáo dục không chính quy. 
  Luật Giáo dục - Phần 3
  CHƯƠNG III
  NHÀ TRƯỜNG VÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁC 
  Mục 1
  TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG 
  Điều 44. Nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân 
  1. Nà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân được thành lập theo quy hoạch, kế hoạch của Nhà nước nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục và được tổ chức theo các loại hình công lập, bán công, dân lập, tư thục. 
  Nhà trường thuộc các loại hình công lập, bán công, dân lập, tư thục đều chịu sự quản lý nhà nước của các cơ quan quản lý giáo dục theo sự phân công, phân cấp của Chính phủ. 
  Nhà nước tạo điều kiện để trường công lập giữ vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo dục quốc dân; có chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân mở trường dân lập, tư thục đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội. 
  2. Căn cứ vào quy định của Luật này, Chính phủ quy định cụ thể về tổ chức và hoạt động của các loại hình nhà trường. 
  Điều 45. Nhà trường của cơ quan hành chính nhà nước, của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, của lực lượng vũ trang nhân dân 
  1. Nhà trường của cơ quan hành chính nhà nước, của tổ chức chính trị, của tổ chức chính trị-xã hội có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Nhà trường của lực lượng vũ trang nhân dân có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và công nhân quốc phòng; bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý nhà nước về nhiệm vụ và kiến thức quốc phòng, an ninh. 
  2. Chính phủ quy định cụ thể việc thực hiện Luật này đối với nhà trường quy định tại khoản 1 Điều này. 
  Điều 46. Điều kiện thành lập 
  1. Nhà trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Đều 47 của Luật này ra quyết định khi bảo đảm các điều kiện về cán bộ quản lý, nhà giáo, trường sở, thiết bị và tài chính theo quy định của Chính phủ. 
  2. Chính phủ quy định thủ tục thành lập trường cao đẳng, trường đại học; Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thủ tục thành lập trường ở các bậc học, cấp học khác trong hệ thống giáo dục quốc dân. 
  Điều 47. Thẩm quyền thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể nhà trường 
  1. Thẩm quyền thành lập nhà trường được quy định như sau: 
  a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân câp huyện quyết định thành lập trường mầm non, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông dân tộc bán trú; 
  b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập trường trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú; trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề thuộc tỉnh; 
  c) Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quyết định thành lập trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề trực thuộc; 
  d) Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập trường cao đẳng, trường dự bị đại học; 
  đ) Thủ tướng chính phủ quyết định thành lập trường đại học. 
  2. Cấp nào có thẩm quyền quyết định thành lập thì cấp đó có thẩm quyền đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể nhà trường. 
  Chính phủ quy định cụ thể về thủ tục đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể nhà trường. 
  Điều 48. Điều lệ nhà trường 
  1. Nhà trường được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật này và Điều lệ nhà trường. 
  2. Điều lệ nhà trường phải có những nội dung chủ yếu sau đây: 
  a) Nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường; 
  b) Tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường; 
  c) Nhiệm vụ và quyền của nhà giáo; 
  d) Nhiệm vụ và quyền của người học; 
  e) Tổ chức và quản lý nhà trường; 
  f) Cơ sở vật chất và thiết bị nhà trường; 
  g) Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. 
  3. Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành Điều lệ trường đại học; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định ban hành Điều lệ nhà trường ở các bậc học, cấp học khác. 
  Điều 49. Hiệu trưởng 
  1. Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của nhà trường do cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm, công nhận. 
  2. Hiệu trưởng các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân phải được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý trường học. 
  3. Tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng; thủ tục bổ nhiệm, công nhận Hiệu trưởng trường cao đẳng, trường đại học do Thủ tường Chính phủ quy định; đối với các trường ở các bậc học, cấp học khác do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. 
  Điều 50. Hội đồng tư vấn trong nhà trường 
  1. Hội đồng tư vấn trong nhà trường do Hiệu trưởng thành lập để tư vấn cho Hiệu trưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của nhà trường theo quy định của Luật này. Hội đồng tư vấn trong nhà trường mầm non, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông gọi là Hội đồng giáo dục; trong trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề gọi là Hội đồng đào tạo; trong trường cao đẳng, trường đại học gọi là Hội đồng khoa học và đào tạo. 
  2. Tổ chức và hoạt động của các Hội đồng tư vấn nói tại khoản 1 Điều này được quy định trong Điều lệ nhà trường. 
  Điều 51. Tổ chức Đảng trong nhà trường 
  Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhà trường lãnh đạo nhà trường và hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. 
  Điều 52. Đoàn thể, tổ chức xã hội trong nhà trường 
  Đoàn thể, tổ chức xã hội hoạt động trong nhà trường theo quy định của pháp luật và có trách nhiệm góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục theo quy định của Luật này. 

  Mục 2
  NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA NHÀ TRƯỜNG 
  Điều 53. Nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường 
  Nhà trường có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 
  1. Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục; 
  2. Quản lý nhà giáo, cán bộ, nhân viên; 
  3. Tuyển sinh và quản lý người học; 
  4. Quản lý, sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật; 
  5. Phối hợp với gia đình người học, tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục; 
  6. Tổ chức cho nhà giáo, cán bộ, nhân viên và người học tham gia các hoạt động xã hội; 
  7. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 
  Điều 54. Nhiệm vụ và quyền hạn của trường trung học chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học trong nghiên cứu khoa học, phục vụ xã hội 
  1. Ngoài các nhiệm vụ quy định tại Điều 53 của Luật này, trường trung học chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học còn có những nhiệm vụ sau đây: 
  a) Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ, tham gia giải quyết những vấn đề kinh tế-xã hội của địa phương và đất nước; 
  b) Thực hiện các dịch vụ khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất kinh doanh phù hợp với ngành nghề đào tạo theo quy định của pháp luật. 
  2. Khi thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này, trường trung học chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học có những quyền hạn sau đây: 
  a) Được nhà nước giao đất; được thuê đất, miễn giảm thuế, vay tín dụng theo quy định của pháp luật; 
  b) Liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao, y tế, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, gắn đào tạo với việc làm, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho nhà trường; 
  c) Sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường, mở rộng sản xuất, kinh doanh và chi cho các hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật. 
  Điều 55. Quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của trường cao đẳng, trường đại học 
  Trường cao đẳng, trường đại học được quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và theo Điều lệ nhà trường trong các công tác sau đây: 
  1. Xây dựng chương trình, giáo trình, kế hoạch giảng dạy, học tập đối với các ngành nghề được phép đào tạo; 
  2. Tổ chức tuyển sinh theo chỉ tiêu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổ chức quá trình đào tạo, công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng theo thẩm quyền; 
  3. Tổ chức bộ máy nhà trường; 
  4. Huy động, quản lý sử dụng các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục; 
  5. Hợp với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao, y tế, nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài theo quy định của Chính phủ. 
  Mục 3
  CÁC LOẠI TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT 
  Điều 56. Trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học 
  1. Nhà nước thành lập, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học cho con em dân tộc thiểu số, con em gia đình các dân tộc định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn nhằm góp phần tạo nguồn đào tạo cán bộ cho các vùng này; 
  2. Trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học được ưu tiên bố trí giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị và ngân sách. 
  Điều 57. Trường chuyên, trường năng khiếu 
  1. Trường chuyên được thành lập ở các cấp trung học phổ thông dành cho những học sinh đạt kết quả xuất sắc trong học tập nhằm phát triển năng khiếu của các em về một số môn học trên cơ sở bảo đảm giáo dục phổ thông toàn diện. 
  2. Trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao được thành lập nhằm phát triển tài năng của học sinh trong các lĩnh vực này. 
  3. Nhà nước ưu tiên bố trí giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị và ngân sách cho các trường chuyên, trường năng khiếu. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các Bộ, ngành liên quan quyết định ban hành chương trình giáo dục, quy chế tổ chức cho cácrường này. 
  Điều 58. Trường, lớp dành cho người tàn tật 
  Nhà nước thành lập và khuyến khích tổ chức cá nhân thành lập trường, lớp dành cho người tàn tật nhằm giúp các đối tượng này phục hồi chức năng, học văn hoá, học nghề, hoà nhập với cộng đồng. 
  Điều 59. Trường giáo dưỡng  
  1. Trường giáo dưỡng có nhiệm vụ giáo dục người chưa thành niên vi phạm pháp luật để các đối tượng này rèn luyện, phát triển lành mạnh, trở thành người lương thiện, có khả năng tái hoà nhập vào đời sống xã hội. 
  2. Bộ công an có trách nhiệ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ lao động thương binh và xã hội qui định chương trình giáo dục cho loại trường này. 
  Mục 4 
  TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁCH 
  Điều 60. Các cơ sở giáo dục khác 
  Căn cứ vào qui định của Luật này, Chính phủ qui định cụ thể về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục khác.
  Luật Giáo dục - Phần 4
  Chương IV 
  NHÀ GIÁO 
  Mục 1
  NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA NHÀ GIÁO 
  Điều 61. Nhà giáo 
  1. Nhà giáo là những người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong nhà trường hoặc các cơ sở giáo dục khác. 
  2. Nhà giáo phải có những tiêu chuẩn sau đây: 
  a) Phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt; 
  b) Đạt trình độ chuẩn được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ; 
  c) Đủ sức khoẻ theo yêu cầu nghề nghiệp; 
  d) Lý lịch bản thân rõ ràng. 
  3. Nhà giáo dạy ở cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp gọi là giáo viên; ở cơ sở giáo dục đại học và sau đại học gọi là giảng viên. 
  Điều 62. Giáo sư, phó giáo sư 
  Giáo sư, phó giáo sư là các chứcdanh của nhà giáo đang giảng dạy, đào tạo đại học và sau đại học. 
  Chính phủ quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh giáo sư và phó giáo sư. 
  Điều 63. Nhiệm vụ của nhà giáo 
  Nhà giáo có những nhiệm vụ sau đây: 
  1. Giáo dục, giảng dạy theo mục tiêu, nguyên lý , chương trình giáo dục; 
  2. Gương mẫu thựchiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và Điều lệ nhà trường; 
  3. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng nhân cách của người học; đối xử công bằng với người học, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học; 
  4. Không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nêu gương tốt cho người học; 
  5. Các nhiệm vụ khác theo qui định của pháp luật. 
  Điều 64. Quyền của nhà giáo  
  Nhà giáo có các quyền sau đây: 
  1. Được giảng dạy theo chuyên nghành được đào tạo; 
  2. Được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; 
  3. Được hợp đồng thỉnh giảng và nghiên cứu khoa học tại các trường, cơ sở giáo dục và nghiên cứu khác với điều kiệnbảo đảm thực hiện đầy đủ chương trình, kế hoạch do nhà trường giao cho; 
  4. Được nghỉ hè, nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;  
  5. Các quyền khác theo qui định của pháp luật. 
  Điều 65. Thỉnh giảng 
  1. Nhà trường và cơ sở giáo dục khác được mời người có đủ tiêu chuẩn qui định tại khoản 
  2 Điều 61 của luật này đến giảng dạy. 
  2. Người được mời thỉnh giảng phải thực hiện các nhiệm vụ qui định tại Điều 63 của luật này. 
  3. Người được mời thỉnh giảng nếu là cán bộ, công chức thì phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ ở noi mình công tác. 
  Điều 66. Ngày Nhà giáo Việt Nam 
  Ngày 20 tháng 11 hàng năm là ngày Nhà giáo Việt Nam.  

  Mục 2
  ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO 
  Điều 67. Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo  
  1. Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo được qui định như sau: 
  a) Có bằng tốt nghiệp trung học sư phạm đối với giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học; 
  b) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở; 
  c) Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông; 
  d) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng khác đối với giáo viên dạy các môn van hoá, kỹ thuật, nghề nghiệp; có bằng tốt nghiệp trường dạy nghề, nghệ nhân, kỹ thuật viên, công nhân kỹ thuật có tay nghề cao đối với giáo viên hướng dẫn thực hành ở các trường dạy nghề; 
  đ) Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc bằng tốt nghiệp đại học khác đối với giáo viên trưng học chuyên nghiệp; 
  e) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đối với nhà giáo giảng dạy cao đẳng hoặc đại học; có bằng thạc sĩ trở lên đối với nhà giáo giảng dạy, đào tạo thạc sĩ; có bằng tiến sĩ đối với nhà giáo đào tạo tiến sĩ.  
  2. Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định về tuyển chọn, bồi dưỡng, sử dụng nhà giáo chưa đạt trình độ chuẩn. 
  Điều 68. Trường sư phạm 
  1. Truờng sư phạm do Nhà nước thành lập để đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ giáo dục. 
  2. Trường sư phạm được ưu tiên trong việc tuyển dụng nhà giáo, bố trí cán bộ quản lý, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và cấp kinh phí đào tạo. 
  3. Trường sư phạm có ký túc xá, trường hoặc cơ sở thực hành. 
  Điều 69. Đào tạo nhà giáo trường cao đẳng, trường đại học  
  Việc đào tạo nhà giáo cho trường cao đẳng, trường đại học được thực hiện theo phương thức ưu tiên tuyển chọn các sinh viên tốt nghiệp loại khá, loại giỏi, có phẩm chất tốt và những người có trình độ đại học, sau đại học, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, có nguyện vọng trở thành nhà giáo để tiếp tục đào tạo về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm. 

  Mục 3
  CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO 
  Điều 70. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 
  Nhà nước có chính sách bồ dưỡng nhà giáo về chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao trình độ và chuẩn hoá nhà giáo. 
  Nhà giáo được cử đi học nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, được hưởng lương và phụ cấp theo qui định của Chính phủ. 
  Điều 71. Tiền lương 
  1. Thang, bậc lương của Nhà giáo là một trong những thang, bậc lương cao nhất trong hệ thống thang, bậc lương hành chính sự nghiệp của Nhà nước. 
  2. Nhà giáo được hưởng phụ cấp nghề nghiệp và các phụ cấp khác theo qui định của Chính phủ 
  Điều 72. Chính sách đối với Nhà giáo , cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 
  1. Nhà giáo , cán bộ quản lý giáo dục công tác tại trường chuyên, trường năng khiêú, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học, trường dành cho người tàn tật, trường giáo dưỡng hoặc các trường chuyên biệt khác được hưởng chếđộ phụ cấp và các chính sách ưu đãi khác theo qui định của Ch
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Kỳ Anh Vũ @ 18:20 25/03/2009
  Số lượt xem: 2484
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến